Organizácia

Prevádzka Materskej školy je počas pracovných dní od septembra do júla od 7.00 do 16:30. (Počas prázdnin v auguste a počas vedľajších školských prázdnin poskytujeme starostlivosť o deti podľa záujmu rodičov. Minimálny počet detí je 15.)

 

Poskytujeme povinné predprimárne vzdelávanie , každý deň popoludi je predškolská príprava. 

Vzdelávanie poskytujeme aj pre predškolákov s odloženou školskou dochádzkou a to pokračujúce povinné predprimárne vzdelávanie ( voľakedy odklad). V takomto prípade treba k žiadosi o prijatie do MŠ doložiť - potvrdenie od lekára, potvrdenie od CPPPaP a informatiíny súhlas.


Príchod dieťaťa do zariadenia je do 8.30. Prípadné meškanie akceptujeme len z vážnych a vopred avizovaných dôvodov. Bez ospravedlnenia nie je dieťa v daný deň po uvedenom čase prijaté. Predškolákom začína prvá aktivita o 8.00 .

Rodič je denne oboznámený prostredníctvom nástenky s témou dňa v konkrétnej skupine (čo sa deti učia, kde pôjdu, pesničky, básničky, učivo anglického jazyka) a s jedálnym lístkom na celý týždeň. Všetky akcie, akékoľvek zmeny v programe sú s časovým predstihom avizované na nástenke a na našej súkromnej Fb skupine(výlety, exkurzie, karneval, divadlo a i.). 

 

Spätnú väzbu o dieťati môže klient získať denne pri odovzdávaní a preberaní dieťaťa, v prípade vážnejšieho problému počas vopred dohodnutých konzultácií s konkrétnym zamestnancom. Garantujeme promptné informovanie klienta o akýchkoľvek zmenách v individuálnom programe podľa potrieb dieťaťa. Štvrťročne je rodičom posielaná podrobná správa o aktivitách a pokrokrokoch ich dieťaťa formou mailu.