Cenník

Cenník

            Poplatok – edukácia a vzdelávanie detí v prevádzke Trenčín

 

Mesačný poplatok ................................................. ...................................................... ..... ..... 350,-€

Polročný poplatok ................................................. ...................................................... ..... ..... ..... .........1 995,-€

Ročný poplatok ................................................. ...................................................... ..... ..... ..... .............3 780,-€

Strava/ deň ................................................... ................................................................. ...................................... 4,5- €

Diétne stravovanie (bezlepkové, bezlaktózové, HIS)......................................... ............................. 5 €

 

Zľava pre súrodencov 5%

Strava

Zahŕňa: desiatu, obed, čerstvé ovocie, ovocie, zeleninu a pitný režim.

Strava sa platí mesačne v sume 4,5 EUR/deň

Za prvý nástupný mesiac sa prehrádza suma preddavkovo za plný mesiac. Každý ďalší mesiac je zo sumy stravného odrátaná suma za dni, v ktorých sa dieťa neodstravovalo.

Stravná jednotka za dieťa sa môže počas roka zmeniť.

 

 

Poplatok za edukáciu a vzdelávanie

Zahŕňa: režijné náklady spojené s prevádzkou, zabezpečením starostlivosti a výchovno-vzdelávacím procesom a odborným pedagogickým a špeciálnym personálom, administratívne úkony, interné projekty školy, angličtinu, jogu, hru na flautu, materiálne, technické,metodické a didakticképomôcky, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, posteľnú bielizeň a jej pranie,..

Nezahŕňa: poplatok za doplnkové aktivity – tenis, korčuľovanie, plávanie, výlety a exkurzie, divadelné predstavenia, výchovné koncerty ...

Poplatky za výchovu a vzdelávanie sú fixné av prípade absencie dieťaťa, poplatok sa nevracia.

V prípade uzavretia SMŠ v priebehu roka na celý mesiac, v prípade nepredvídateľných okolností ako napr. porucha, havária, živelná pohroma, odstávky energií a vody, karanténa, pandémia, infekčné choroby, školenia a pod nimi udržiavaný mesačný poplatok vo výške 180,-€.

 

Platba je fakturovaná mesačne (výnimka polročnej a ročnej úhrady) a je platná do 15. dňa v mesiaci. Pri platbe rodiča uvedie ako variabilný symbol číslo faktúry a uvedie meno a priezvisko dieťaťa.