Škola

Súkromná Základná škola sa nachádza v Nitre na Párovskej ulici 40, v Starom meste.

Poskytuje špičkové primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie s cieľom čo najkvalitnejšie pripraviť dieťa na jeho ďalší akademický a sociálny rozvoj , podľa jeho individuálnych potrieb a možností. Garantujeme úplné naplnenie štátom určených vzdelávacích cieľov.

Naša škola má komplexný prístup k učeniu, využíva to najlepšie z existujúcich pedagogických a filozofických smerov.
Našimi klientmi sú nároční a inteligentní rodičia, ktorí zodpovedne vyberajú profesionálne prostredie pre svoje dieťa uvedomujúc si výnimočnú dôležitosť základného vzdelávania.
Naším hlavným cieľom je múdre, pozorné, sebavedomé, vzdelané a vychované, šťastné a zdravé dieťa pripravené pre život, spokojný rodič a moderný učiteľ.

Škola má výnimočné čaro nie len štýlovým dizajnom interiéru, nadštandardným vybavením a výbornou polohou, ale najmä v dynamickej, tvorivej a priateľskej klíme, založenej na princípe dôvery, vzájomnej podpory a rešpektu v podnetnom a bezpečnom prostredí pre všetkých členov našej školskej komunity.

Ponúkame pestrosť a pružnosť vzdelávacieho kurikula, atraktívne pripravené prostredie, profesionálny prístup preferujúci partnerský prístup a rešpektovanie osobnosti dieťaťa.
Vo vzdelávaní aplikujeme  moderné a efektívne edukačné metódy.

Pre rodičov, žiakov a pedagógov  ponúkame alternatívu k tradičnému systému vzdelávania s možnosťou individuálneho rozvoja podľa aktuálnych trendov EÚ a vo svete.